Ogłoszenie Wójta - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenie Wójta

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA DOTYCZĄCE ZAKAZU WYPUSZCZANIA PSÓW
oraz warunków otrzymania zezwolenia ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.


W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie Gminy Czarna Dąbrówka przypominam mieszkańcom o obowiązku ciążącym na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.
Zgodnie z regulaminem osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Zabrania się osobie utrzymującej zwierzęta domowe wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości.


W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a) zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli. Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37).

Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, proszę o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.


Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.HODOWLA I UTRZYMANIE PSÓW AGRESYWNYCH


Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga otrzymania zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa.

Jednocześnie informuje, iż  prowadzenie hodowli lub trzymanie psów ras uznanych za agresywne bez wymaganego zezwolenia stanowi wykroczenie, podlegające karze aresztu lub grzywny. W razie ukarania sąd może również orzec przepadek zwierzęcia.


Lista ras psów uznanych za agresywne wymieniona jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych z a agresywne. Są to:
1) amerykański pit bull terrier
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
3) buldog amerykański
4) dog argentyński
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
6) tosa inu
7) rottweiler
8) akbash dog
9) anatolian karabash
10) moskiewski stróżujący
11) owczarek kaukaski.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie/hodowanie psa rasy uznanej za agresywna jest dostępny na stronie internetowej gminy lub w UG Czarna Dąbrówka

Załącznik:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie/hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego