Konsultacje - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Konsultacje

 


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna DąbrówkaDziałając na podstawie uchwały nr IX/71/2011 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Czarna Dąbrówka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka.

Przedmiot i cel konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest przedstawienie projektu uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka celem poznania opinii.


Projekt uchwały przygotowano w celu możliwości wsparcia sportu przez organy władzy publicznej. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne gminy. W drodze uchwały zostaną określone warunki i tryb finansowania zadania własnego oraz zostaną wskazane cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina zamierza osiągnąć.


Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
• 24.11.2017 r.-04.12.2017 r.

Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
• spotkanie konsultacyjne - 4 grudnia 2017 r. ( poniedziałek) godzina 15.00 sala narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka
• w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Organizacyjno-Administracyjny: stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji Rady, funduszu sołeckiego oraz współpracy z sołectwami i organizacjami pozarządowymi
.

Wyniki konsultacji oraz stanowisko Wójta Gminy Czarna Dąbrówka zostaną opublikowane na
stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna
Dąbrówka


Załącznik:
1. Formularz do konsultacji projektu programu.
2. Projekt uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka.
3. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Czarna Dąbrówka

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego