Twój los w twoich rękach - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Twój los w twoich rękach

 

Twój los w twoich rękach kolejne spotkanie w obronie samorządności terytorialnej w PolsceW dniu 16 marca w Warszawie odbyło się największe forum samorządowe ostatnich lat.  Udział w nim wzięli samorządowcy nie zgadzający się na zapowiadane przez rząd zmiany prawa samorządowego w Polsce.
Uczestnicy spotkania wyrazili sprzeciw wobec ograniczania, zagwarantowanego w Konstytucji prawa wyborczego obywateli,  podkreślając, że to mieszkańcy będący gospodarzami społeczności lokalnych , poprzez wolne wybory i referenda powinni decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych.

W dyskusji oceniono, że zapowiadane przez rząd PiS zmiany prawa zmierzają do ponownej centralizacji państwa i pozbawienia samorządu rzeczywistego udziału w sprawowaniu władzy publicznej.

Podczas spotkania nie zabrakło  konstruktywnych pomysłów na to, w jaki sposób samorządowcy mogą walczyć o samorządność. Dla wszystkich oczywiste stało się, że aby podjąć skuteczną walkę, korporacje muszą działać razem. Stąd zrodził się pomysł powołania Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Komitet ma sprawnie reagować na zmieniającą się rzeczywistość, monitorować to co dzieje się w samorządach i koordynować działania na wszystkich szczeblach związków samorządowych. „Powołanie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego rozpoczyna naszą drogę w walce o prawa obywateli zapisane w Konstytucji”  podsumował spotkanie Paweł Adamowicz, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Gdańska. W wielu wypowiedziach podkreślano, że za samorządem stoją ludzie, konkretni wyborcy, i są oni siłą tego ruchu.

Podpisanie Karty Samorządności  oraz przyjęcie apelu przedstawicieli środowisk samorządowych w obronie samorządności terytorialnej w Polsce
to najważniejsze punkty Forum Samorządowego.

Forum zostało zorganizowane przez 6 organizacji samorządowych: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Wzięło w nim udział blisko 1600 osób, a wśród nich m.in. prof. Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca reformy samorządowej w Polsce z 1990 r.), Tomasz Siemoniak (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Piotr Zgorzelski (PSL).


A P E L

Przedstawicieli środowisk samorządowych
zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie
dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

My obywatele, przedstawiciele gmin, powiatów oraz województw z całej Polski wraz z reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości - zagwarantowanego w Konstytucji RP - rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Działania te pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego.

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania - przez rządzących i stanowiących prawo - konstytucyjnych zasad ustroju Polski, które przypominamy w przyjętej przez zgromadzonych w dniu dzisiejszym „Karcie Samorządności".
Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym środowisk samorządowym mającym wskazywać na istnienie rzekomych nieprawidłowości o charakterze systemowym, które nie są potwierdzone żadnymi dowodami. W ten sposób próbuje się dyskredytować dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowane na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany zmian prawa samorządowego powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

W obronie samorządu, przeciwstawiając się niekonstytucyjnym zmianom POWOŁUJEMY z dniem 16 marca 2017 roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.


KARTA SAMORZĄDNOŚCI

Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.

Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.

MIESZKAŃCY
1.  
Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.
2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swoje organy samorządowe.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.
Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.
4.  Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.
5. Kompetencje gmin powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.

Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują rozwój lokalny, dostarczają mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.
 
 
 


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego