PSZOK - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

PSZOK

 

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Podkomorzyce


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozpatrzył pozytywnie kolejny wniosek konkursowy złożony przez Gminę  Czarna Dąbrówka pt.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce”, który otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Gospodarka odpadami.


Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz działania uzupełniające zmierzające do zwiększenia aktywności mieszkańców związanej z gospodarką odpadami.


Operacja zawiera dwie grupy zadań:
1. Rozbudowa i wyposażenie PSZOK na terenie gminy -
realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmuje:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej,

 • usunięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu,

 • roboty ziemne związane ze zdjęciem ziemi organicznej (humusu) i ukształtowaniem terenu,

 • wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem powierzchniowym placu manewrowego, rampy i drogi dojazdowej,

 • budowę nowej zadaszonej wiaty magazynowej z podziałem na boksy do przechowywania urządzeń wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadów selektywnie zebranych,

 • budowę kontenerowego budynku socjalnego,

 • budowę nowego ogrodzenia obiektu wraz z furtką i bramą wjazdową,

 • wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji,

 • zakup, dostawa i montaż specjalistycznych kontenerów, pojemników do zbiórki i magazynowania odpadów,

 • zakup i dostawa doposażenia PSZOK: ciągnik komunalny wraz z osprzętem: ładowacz czołowy, pług odśnieżny, przyczepa jednoosiowa, rozdrabniacz do drewna (rębak).

2. Przeprowadzenie działań aktywizujących lokalną społeczność, w ramach których przewidziano:

 • wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do RIPOK w Chlewnicy

 • opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych i efektywnej gospodarki odpadami,

 • opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dotyczącej funkcji powstałego PSZOK,

 • lekcje pokazowe dla dzieci z prezentacją multimedialną dotyczącą gospodarki odpadami,

 • zwiedzanie i prezentacja powstałego PSZOK przez mieszkańców poszczególnych sołectw, rad sołeckich i radnych Rady Gminy,

 • prezentacje na spotkaniach sołeckich z mieszkańcami, dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, właściwego postępowania z nimi oraz odzysku i recyklingu.


Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2020 roku

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego