Najpiękniejszy Wieniec - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Najpiękniejszy Wieniec

 


ZARZĄDZENIE NR 76/2018
WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 7 sierpnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy


Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz.994) Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zarządza, co następuje:

§1.

Ogłosić „Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego”, który zostanie przeprowadzony podczas Gminnych Dożynek 2018 zgodnie z regulaminem konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
nr 76/2018 z dnia 07.08.2018


REGULAMIN KONKURSU


§1

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego” organizowanego podczas Gminnych Dożynek 2018.

§2

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

§3

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce.

§4

Przedmiotem konkursu jest wybór najładniejszych wieńców dożynkowych zgodnie z kryteriami konkursu.
Wymagania dla zgłaszanego wieńca:
- wieniec w formie korony, którego podstawą stanowi koło;
- wysokość nie może przekroczyć 1,8 m;
- do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane tylko w regionie pomorskim;
-zdjęcia dokumentujące poszczególne etapy powstania wieńca (min.2)
Ocenie podlegać będzie w szczególności:
- zgodność z wymogami regulaminu konkursu,
- zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia,
- pomysłowość wykonania wieńca,
-forma plastyczna i prezentacja wieńca.

§5

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest samodzielne wykonanie wieńca dożynkowego.

§6

Ocenie podlegają wieńce zgłoszone przez Sołectwa z terenu Gminy Czarna Dąbrówka.

§7

Zgłoszenia do konkursu na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będą przyjmowane drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 23 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr2
Karta zgłoszenia  do udziału w konkursie oraz karta oceny zgłoszonej pracy
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego