Inwestycje 2015-2 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje 2015-2

 

Remont drogi w Rudkach


Zakład Budżetowy ZGK wykonał remont części drogi gminnej w miejscowości Rudki - sołectwo Mydlita (kier. P. Wożniak). W ramach prac wykonano uprofilowanie koryta drogi, wykonanie podsypki żwirowej, ułożenie na odcinku 250 mb. płyt "Jumbo", wzmocnienie poboczy i środka jezdni gruzobetonem z posypką żwirową. Koszt prac wyniósł 56.832,- zł. Jest to kolejny etap (II) modernizacji całości. Przy okazji tych prac poprawiono równiarką stan drogi w kierunku m, Stara Huta. W 2016 roku nastąpi kontynuacja prac na odcinku P. Woźniak do rozwidlenia (ok. 200 mb).

Remont Drogi w Kłosach


Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał remontu następnego odcinka drogi gminnej w sołectwie Kłosy. Nową nawierzchnie drogi ułożono na długości 250 mb.
Prace obejmowały: uprofilowanie drogi równiarką, przygotowanie koryta drogi i poboczy, ułożenie podsypki, wy konanie rowów odwadniających, ułożenie dwuśladowo płyt beto-nowych "Jumbo". Koszt prac wyniósł 40.488,96 zł z czego 6.000,- zł zostało dofinansowane z funduszu sołeckiego. W 2016 roku przewidywane są prace na długości ok. 300 mb, które połączą ten odcinek drogi z trasą Rokity- Kłosy.Remont drogi w Rokitkach


Zakład  Gospodarki Komunalnej wykonał remont - budowę drogi w obrębie geodezyjnym Rokitki (do P.Konkel) na odcinku 250 mb.


Prace obejmowały  uprofilowanie terenu , wykonanie podłoża żwirowego, wykonanie ułożenia płyt betonowych "JUMBO", ustabilizowanie poboczy z gruzobetonu. Koszt prac wyniósł 39.533,00-zł.


Prace remontowe w Nożynku


Zakład Komunalny wy-konał prace w sołectwie Nożyn- ko. W zadaniach na bieżący rok sołectwo wraz z udziałem budżetu gminy wykonało remont drogi na długości 200 mb. Prace obejmowały u profilowanie drogi, wykonanie podłoża z gruzobetonu i ułożenie warstwy nawierzchniowej z kruszywa. Całość prac wyniosła 21.419,71 zł.


Dodatkowo wykonano z kostki polbrukowej zjazd z drogi powiatowej na ww. modernizowaną drogę. Koszt prac wyniósł 13.067 zł. W centrum wioski wyrównano również teren pod przyszłe boisko sportowe. Do prac remontowych sołectwo dołożyło ze swojego funduszu 9.532,-


Remont drogi w Kleszczyńcu


Zakład Gospodarki Komunalnej wykona remont ok 200 mb odcinka drogi w kierunku P. Garstecki m. Kleszczyniec.  Prace obejmowały ułożenie gruzobetonu , uformowanie i wałowanie odcinka.
Koszt prac wyniósł 7.210, 01 zł. z czego sołectwo dofinansowało kwotę  5.000,-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 11/6


W dniu 22.10.2015 r. zostały odebrane roboty budowlane dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 11/6”.
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB na długości  840 m oraz wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszbetu.
Wykonawcą robót był Zakład Budowlany „BIELAWA” Franciszek Bielawa z Czarnej Dąbrówki.
Wartość zamówienia wyniosła 162 993,50 zł brutto.
Inwestycja realizowana była z Województwem Pomorskim w ramach umowy o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Województwo Pomorskie dofinansuje zadanie do kwoty w wysokości 58 078 zł. Obecnie trwa kontrola dotycząca zrealizowanej inwestycji.

 
 
 


Remont drogi gruntowej w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał  remont drogi gruntowej na długości 250 mb.  od P. Mański do P. Szela. Prace polegały na przygotowaniu koryta drogi, u profilowanie, wykonanie pobocza, ułożenia podsypki żwirowej, ułożenie płyt betonowych "Jumb".

Całość prac wykonano za kwotę 41.674,50 zł. kontynuacja zadania nastąpi w przyszłym roku.

Długość całkowita odcinka drogi wynosi ok 800 mb. i jej dalsza budowa będzie kontynuowana z następnych corocznych budżetów.


 
 
 
 


Przebudowa drogi osiedlowej w Karwnie


W dniu 04.12.2015 r. odebrano roboty związane z przebudową drogi osiedlowej w miejscowości Karwno. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na  trzech odcinki drogi o łącznej długości 99,0 m i szerokości 5,0 m. Wykonawcą robót była firma „HINC” Arkadiusz Hinc z siedzibą Żuromino 115, 83-323 Kamienica Szlachecka. Wartość robot wynosi  66 371,34 zł brutto. Zadanie objęte jest umową z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku o przyznanej bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 55 751,93 zł.


 
 
 
 


Remont drogi gminnej w Rokicinach


Zakład Gospodarki Komunalnej  w miejscowości Rokiciny wykonał remont drogi gminnej. W ramach przeprowadzanych robót wykonano wyrównanie, zagęszczenie i ułożenie płyt JUMBO na odcinku 350 mb. Łączna wartość wykonanego zadania to kwota 64 119,59 zł. ( w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Rokiciny- 12 000,00 zł.)

 
 
 
 


Budowa drogi osiedlowej w Nożynie


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace przy formowaniu – tworzeniu drogi (200 mb.) wewnętrznej na nowo budowanym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Nożyno.
Prace obejmowały : zerwanie  warstwy wierzchniej, formowanie drogi, wykonanie wstępnych rowów bocznych, ułożenie  gruzobetonu, ułożenie wierzchniej warstwy żwirowej.
Dalsze prace zasadnicze przewidziane są dopiero w momencie ukończenia większości prac przy budowie domów i zagospodarowania działek.


 
 
 
 
 


STRONA  1, 2, 3, 4,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego