Instalacje hodowlane - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Instalacje hodowlane

 

Gmina Czarna Dąbrówka hodowle pod lupąWójt Gminy Czarna Dąbrówka, informuje iż:

-  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,   decyzją nr SKO.460.13.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r., utrzymało w mocy decyzję nr GKO.6220.14-25.2017.IN wydaną w dniu 10 stycznia 2018r. przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 115/2 w miejscowości Rokiciny, obręb Rokiciny gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie”.

- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie , decyzją nr DOA.7110.82.2018.MMS.B z dnia 18 kwietnia 2018r.,  stwierdził nieważność decyzji Starosty Bytowskiego nr  136/206/C  z dnia 21 kwietnia 2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Panu Damianowi L. między innymi pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie do 59,96 DJP w Rokicinach.

- Decyzja Starosty Bytowskiego nr  34/2017/C  z dnia 24 stycznia 2017r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Panu Stanisławowi L., między innymi pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie do 39,96 DJP w Nożynku, została zaskarżona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
Dodatkowo skierowano wniosek do Prokuratury o rozważenie możliwości zaskarżenia decyzji udzielającej ww. pozwolenia na budowę.

- W związku z niezaprzestaniem prowadzenia hodowli przez pana Pawła Z. w Rokicinach,  mimo prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymującej użytkowanie przedmiotowej instalacji z dniem 30 września 2017r., skierowane zostało kolejne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Lęborku o popełnieniu przestępstwa  przeciwko panu Pawłowi Z.

W najbliższym czasie cyklicznie przedstawię stan  zaawansowania postępowań dotyczących poszczególnych hodowli.

                                                                                                  Stan na dzień 05.02.2018r.


Jerzkowice - działka 110/44  


 • Wystąpienie z dnia 15.11.2017r., Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie obsady stada dla gospodarstwa prowadzonego przez Piotra L., Jerzkowice 5A, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 • Odpowiedź ARMiR nr BKiB11.0162.542.2017.MB z dnia 23.11.2017r.  o wielkości stada

 • Oględziny  w dniu 09.11.2017r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/44 obręb Jerzkowice- przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, dokonane z terenu drogi gminnej. Sporządzono protokół oględzin.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.16.2017.IN z dnia 04.12.2017r., do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Bytowie z Siedzibą w Miastku o przeprowadzenie kontroli gospodarstwa zlokalizowanego na działce nr 110/44 obręb Jerzkowice.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.16.2017.IN z dnia 04.12.2017r., do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska na temat prowadzonej hodowli w zakresie jej zgodności z prawem budowlanym.

 • Zawiadomienie z dnia 05.12.2017r. o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

 • Wystąpienie z dnia 14.12.2017r., Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie obsady stada dla gospodarstwa prowadzonego przez Piotra L., Jerzkowice 5A, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 • Odpowiedź ARMiR nr BKiB11.0162.579.2017.MB z dnia 21.12.2017r.  o wielkości stada

 • Odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku nr PIW-XII/PL/0610/106/2017 z dnia 29.12.2017r., informujące o zasiedleniu gospodarstwa trzodą chlewną i braku rażących naruszeń przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt utrzymywanych w budynkach zlokalizowanych na ww. działce.

 • W dniu 04.01.2018r. pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce wszczęli kontrolę w gospodarstwie zlokalizowanym na działce nr 110/44 obręb Jerzkowice.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do Zakładu Gospodarki Komunalnego w Czarnej Dąbrówce o podanie informacji dotyczącej  ilości wody zużywanej w gospodarstwie na ww. działce.

 • Z uwagi na brak odpowiedzi ponowne pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.16.2017.IN z dnia 18.01.2018r., do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska na temat prowadzonej hodowli w zakresie jej zgodności z prawem budowlanym.


*************************************************************************************************


                                                                                                         Stan na dzień 11.01.2018r.


Nożynko- działka 74/4,    pozwolenie nr 34/2017/C  na  39,96,DJP (1998 prosiąt).  


1. Wydane przez Starostę Bytowskiego pozwolenie na budowę nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r.,  bez decyzji środowiskowej.
2. Decyzja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Infrastruktury nr  WI-IV.7840.3.7.2017.ESD z dnia 25 maja 2017r. – umarzająca postępowanie odwoławcze- nie uznano Gminy Czarna Dąbrówka za stronę postepowania.
3. Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka GKO.603.15.2017.IN z dnia 13.10.2017r. –do PINB w Bytowie –wnoszące o  przeprowadzenie kontroli wydanego przez  Starostę Bytowskiego pozwolenia na budowę 34/2017/C z dnia 24.01.2017r.
4. Pismo PINB W Bytowie nr PINB/ID/70040/28/2017 z dnia 25.10.2017r., przekazujące  wniosek Wójta o kontrolę  ww. pozwolenia do  Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Gdańsku.
5. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego w Gdańsku  pismem nr WOP.771.3.62.2017.AM z dnia 06.11.2017r., przekazał wniosek Wójta do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Infrastruktury Oddział Gospodarki Przestrzennej i Orzecznictwa w Gdańsku.
6. Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.15.2017.IN z dnia 10.11.2017r., do Starosty Bytowskiego o wskazanie informacji zawartych w pozwoleniu na budowę  nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r
7. Starosta pismem nr AB-IB-C.6740.111.2016 z dnia 08.11.2017r., przekazał komplet akt dotyczących pozwolenia do  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Delegatura w Słupsku Wydział Infrastruktury.
8. Informacja Starosty Bytowskiego nr AB-IB-C.6740.139.2017 z dnia 14.11.2017r.,  o braku możliwości udzielenia odpowiedzi na pismo Wójta z uwagi na przekazanie akt sprawy (pozwolenia na budowę) do PUW w Gdańsku.
9. Zawiadomienie PUW z dnia 24.10.2017r.,  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Czarna Dąbrówka postępowania,   o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r.  
10. Zawiadomienie PUW z dnia 24.10.2017r., o wszczęciu na wniosek PWIOŚ postępowania, o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r.
11. Zawiadomienie nr GKO.603.13.2017.2017.IN z dnia 13.10.2017, Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o przeprowadzeniu kontroli.
12. Protokół kontroli z dnia 23.11.2017r. Inwestycja w trakcie realizacji, prowadzone prace budowlane.
13. Pismo PUW w Gdańsku Wydział Infrastruktury w Słupsku , informujące o wyznaczeniu terminu na zapoznanie się z aktami sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia na budowę.
14. Zastrzeżenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.15.1.2017 i nr  GKO.603.15.1.2017.IN z dnia 08.12.2017r., skierowane do PUW w Gdańsku Wydział Infrastruktury w Słupsku  do wydanego pozwolenia na budowę.
Dotyczące zabudowy zagrodowej, (wykonanie budynku mieszkalnego dopiero w II etapie) oraz określonych DJP na poziomie 39,96 w celu ominięcia konieczności opracowania dokumentów środowiskowych, a w konsekwencji uzyskania decyzji środowiskowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
15. Pismo PUW w Gdańsku Wydział Infrastruktury w Słupsku , informujące o ponownym wyznaczeniu terminu na zapoznanie się z aktami sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia na budowę. (konsekwencja naszych powyższych zastrzeżeń)
16. Z uwagi na wystąpienie Stanisława Labudy o zmianę miejsca wydanych warunków technicznych dotyczących włączenia do sieci wodociągowej, pismo ZGK Czarna Dąbrówka do Stanisława Labudy o wskazanie faktycznego maksymalnego poboru wody.- brak odpowiedzi.*************************************************************************************************


Stan na dzień 11.01.2018r.


Rokiciny- działka 29/10,    pozwolenie nr 320/2017/C  na  59,96,DJP.  

(2013r- postępowanie środowiskowe- budowa budynku inwentarskiego dla tuczników w ilości 1500 szt. działka 29/2 obręb Rokiciny,- umorzenie Inwestor się wycofał
2014r. - postępowanie środowiskowe- Zabudowa siedliskowa- budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu  tuczników w ilości 1450 szt.
działka 29/2 obręb Rokiciny - odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Inwestor nie uzupełnił wniosku)

1. Wydane przez Starostę Bytowskiego pozwolenie na budowę nr 136/206/C z dnia 21.04.2016r.,  bez decyzji środowiskowej.(Inwestycja na działkach 29/10 i 29/11 powstałych z podziału działki nr 29/2 oraz dz. nr 206 obręb Rokiciny)

2. Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.09.2017r., do WIOŚ w Gdańsku zawierające prośbę o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie Rokiciny 27A 9dzialka 29/10 obręb Rokiciny)
3. Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.09.2017r., wystosowane do ARiMR Gdynia, ARiMR Kartuzy, ARiMR Bytów, Wojewody Pomorskiego oraz WIOŚ w Gdańsku,  informujące o nieprawidłowościach w dokonywaniu rejestracji stada w ilości przekraczającej zadeklarowaną w pozwoleniu na budowę 59,9 DJP. Skarga na nieżądanie podczas rejestracji stada odpowiednich dokumentów środowiskowych.
4. Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.09.2017r., wystosowane do Wojewody Pomorskiego o podjęcie działań na szczeblu administracji rządowej eliminujących nieprawidłowości w rejestracji stada bez odpowiednich dokumentów środowiskowych. Informujące również o nieprawidłowym interpretowaniu przez Starostwo w Bytowie Wydział Budownictwa zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego poprzez wydawanie pozwoleń na budowę zagrodową dla obiektów wielkopowierzchniowych, w których prowadzone są hodowle wielkoprzemysłowe.
5. Wystąpienie z dnia 18.09.2017r., Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie obsady stada dla gospodarstwa prowadzonego przez Damiana Labuda, Rokiciny 27a, 77-116 Czarna Dąbrówka.
6. Wezwanie przesłanie prawidłowego wniosku otrzymane w dniu 02.10.2017r. z ARMiR.
7. Pismo WIOŚ z dnia 05.10.2017r. informujące, o dokonaniu analizy ww. pozwolenia na budowę i skierowanie sprawy do Wojewody Pomorskiego z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, zarzucając decyzji rażące naruszenie prawa.tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj Dz.U z 2017r. poz. 1332)
8. Uzupełninie do ARMiR w dniu 09.10.2017r wniosku Wójta Gminy Czarna Dąbrówka.
9. Odpowiedź ARMiR z dnia 23.10.2017r., o wielkości stada.
10. Zawiadomienie z dnia 11.10.2017r. o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
11. Pismo Wójta do WIOŚ z dnia 16.10.2017r., informujące o nieprawidłowościach w pozwoleniu na budowę nr 320/2017/C, zaniżona DJP oraz  informacja o wystosowaniu zawiadomienia o kontroli.
12. Zawiadomienie otrzymane od  PUW Wydział Infrastruktury z dnia 24.10.2017r.,  o wszczęciu postepowania na wniosek WIOŚ postepowania o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty w spr. ww. pozwolenia.
13. Zawiadomienie otrzymane od PUW Wydział Infrastruktury z dnia 24.11.2017r, prolongata terminu załatwienia sprawy , (kontrola wydanego pozwolenia na budowę)
14. Kontrola położonego w Rokicinach gospodarstwa.  Protokół kontroli z dnia 20.12.2017r. Stwierdzono brak pozwolenia zintegrowanego z uwzględnieniem elementów poboru wód oraz emisję gazów i pyłów do powietrza. Wykonanie niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studni do czerpania wody.
15. Pismo z dnia 15.12.2017r.,  do ARMiR wskazujące na błędy w rejestracji stada - nie sprawdzenie adresu gospodarstwa.
16. Pismo z dnia 15.12.2017r., do Inspekcji Weterynaryjnej wskazujące na błędy w rejestracji stada - nie sprawdzenie adresu gospodarstwa.
17. Zawiadomienie otrzymane od  PUW Wydział Infrastruktury z dnia 22.12.2017r, prolongata terminu załatwienia sprawy. (kontrola wydanego pozwolenia na budowę)
18. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.6.1.2017.IN z dnia 09.01.2018r., przekazujące do WIOŚ protokół z kontroli celem służbowego wykorzystania.
19. Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.6.2.2017.IN z dnia 09.01.2018r., do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Nadzór Wodny Bytów przekazujące  ustalenia z kontroli tj. wykonanie niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studni do czerpania wody, celem służbowego wykorzystania.
20. Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.6.2.2017.IN z dnia 09.01.2018r., do PINB w Bytowie przekazujące  ustalenia z kontroli tj. wykonanie niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studni do czerpania wody, celem służbowego wykorzystania.


*************************************************************************************************

Stan na dzień 01.03.2018r.

Rokiciny  - działka 121   • Zawiadomienie z dnia 23.05.2017r., Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do WIOŚ, Wojewódzkiego Lek Vet, Powiatowego Lek Vet, PPIS, ARMiR, Starosty Powiatu Bytowskiego, Wojewody Pomorskiego, o nielegalnej hodowli trzody chlewnej na działce nr 121 Rokiciny, prowadzonej przez p. .

 • Wystąpienie z dnia 25.05.2017r, Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie liczby stada dla ww. hodowli.

 • Pismo z dnia 01.06.2017r. do Cargill Poland sp. z o.o., informujące o nielegalnej hodowli.

 • Pismo z dnia 05.06.2017r. PINB o wszczęcie postepowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce 121 obręb Rokiciny.

 • Wniosek z dnia 08.06.2017r. Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wydanie zakazu użytkowania obiektu skierowany do Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego,  Wojewódzkiego  Inspektora Nadzoru Budowlanego, Starosty Bytowskiego oraz Komendanta Komendy Powiatowej Policji

 • Pismo Inspekcji Weterynaryjnej nr PIW-XII/0610/59/2017 z dnia 22.06.2017r., o przeprowadzeniu kontroli przedmiotowego gospodarstwa.

 • Pismo PPIS nr  SE.ZNS.80.494.2.2017 z dnia 26.06.2017r., o przeprowadzeniu kontroli przedmiotowego gospodarstwa.

 • Pismo Starosty Bytowskiego nr Oś.6341.8.9.2.2017.IV z dnia 20.06.2017r., skierowane do WIOŚ oraz Powiatowego Lek Vet, przesłane Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka do wiadomości.

 • Pismo WIOS nr DID.7024.2.54.2017.dp z dnia 29.06.2017r. o wszczęciu kontroli w ww. gospodarstwie.

 • Pismo ARiMR nr BKiB11.0162.214.2.2017.MR z dnia 22.06.2017r. wzywające o uzupełnienie wniosku Wójta z dnia 25.05.2017r.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GPI.670.42.1.2017.JP z dnia 07.07.2017r. o wszczęciu postepowania.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GPI.6232.5-2.2017 z dnia 31.07.2017r. o wszczęciu kontroli w ww. gospodarstwie.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.6232.5-1.2017.JP z dnia 13.07.2017r. skierowane do Sołtysa Sołectwa Rokiciny oraz Radnego o podjętych działaniach.

 • Pismo z dnia 17.07.2017r., Radcy Prawnego  Norberta W. zgłaszającego swój udział w sprawie w charakterze pełnomocnika właścicielki gospodarstwa.

 • Wezwanie nr GPI.670.42.-1.2017.JP z dnia 04.08.2017 wystosowane do ww. Radcy Prawnego przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do okazania  pełnomocnictwa do reprezentowania właścicielki przedmiotowego gospodarstwa.

 • Pismo Starosty Bytowskiego z dnia 02.08.2017r., informujące o przekazaniu  sprawy dot. funkcjonowania nieusankcjonowanego ujęcia wód podziemnych dla potrzeb hodowli trzody chlewnej w Rokicinach działka 121 do Marszalka Województwa Pomorskiego.

 • Zapytanie PINB, czy prowadzący gospodarstwo posiada stosowne pozwolenia.

 • Odpowiedź Wójta Gminy Czarna Dąbrówka na powyższe zapytanie, informująca o wszczętym postepowaniu z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska.   

 • Przeprowadzenie w dniu 07.08.2017r. oględzin działek 121 i 126 z uwagi na wylewanie dużych ilości gnojownicy oraz dostanie się jej do rowu w działkach nr 235/1 i 235.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 08.08.2017r. do Prokuratury Rejonowej w Lęborku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wylewaniem nadmiernej ilości gnojownicy na działki nr 121 i 126 obręb Rokiciny oraz dostanie się jej do rowu w działkach nr 235/1 i 235.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 08.08.2017r. do WIOŚ, PL Vet, PPIS, Nadleśnictwo Cewice o zaistniałej sytuacji wylewania gnojownicy.

 • Prokuratury Rejonowej w Lęborku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wylewaniem nadmiernej ilości gnojownicy na działki nr 121 i 126

 • Zażalenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Lęborku na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Lęborku z dnia 19.07.2017r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania  przygotowawczego w przedmiocie wykonania przez p. Gabrielę Z w bliżej nieokreślonym czasie robót budowlanych polegających na pracach budowlanych w istniejących obiektach budowlanych związanych ze zmianą sposobu ich użytkowania.

 • Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lęborku o uchyleniu zaskarżonego postanowienia Prokuratora Rejonowego w Lęborku i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia postępowania.

 • Pismo Starosty Bytowskiego  skierowane do WIOŚ, przekazane do wiadomości Wójtowi Czarna Dąbrówka dotyczące wylewanej w dniu 07.08.2017r. gnojownicy.

 • Pismo PPIS  z dnia 17.08.2017r. informujące o prowadzeniu monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

 • Notatka służbowa z przeprowadzonej w dniu 25.08.2017r. o braku możliwości przeprowadzenia kontroli gospodarstwa mimo prawidłowego powiadomienia  o niej właścicielki gospodarstwa.

 • Pismo RDOŚ o braku postępowania w sprawie opinii tudzież uzgodnień, przedmiotem których miałby być chów tuczników na ww. działce.

 • Zapytanie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do WIOŚ czy została wszczęta kontrola ww. gospodarstwa.

 • Zapytanie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do Powiatowego Lek Vet w Bytowie, dotyczące  obsady stada w przedmiotowym gospodarstwie.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do PINB, o udzielenie odpowiedzi  na jakim etapie jest postępowanie znak PINB/ID/70034/1/2017 z dnia 03.08.2017r.

 • Z uwagi na brak odpowiedzi ponowne pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARiMR, o udzielenie informacji dotyczącej obsady stada.

 • Zapytanie WIOŚ do Prokuratury  przekazane  do wiadomości Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, czy podjęte zostały jakieś działania dotyczące przedmiotowej hodowli.

 • Pismo WIOŚ informujące o przeprowadzonej kontroli gospodarstwa i wydaniu decyzji wstrzymującej użytkowanie przez p. Gabrielę Z. instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2000 szt. dla świń o wadze ponad 30 kg, znajdującej się w Rokicinach 18.

 • Pismo Powiatowego Lek Vet o przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie.

 • Pełnomocnictwo  Radcy do reprezentowania p. Gabrieli Z.

 • Wezwanie Radcy o uiszczenie opłaty do pełnomocnictwa.

 • Informacja Powiatowego Lek Vet, że do udzielenia informacji na temat liczebności stada właściwym jest ARiMR.

 • Pismo ARiMR o wielkości stada na terenie przedmiotowego gospodarstwa.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

 • Pismo WIOŚ przekazujące protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarstwa oraz zawierające informację o wydanej decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji.

 • Pismo Radcy przekazujące opłatę skarbową do pełnomocnictwa wraz z żądaniem przekazania dokumentów toczącego się postępowania.

 • Odpowiedź Wójta do Radcy wyjaśniająca zasady postepowania administracyjnego.

 • Wezwanie do osobistego stawiennictwa w charakterze strony p. Gabrieli Z.

 • Wezwanie do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka p. Pawła Z.

 • Wezwanie do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka p. Wojciecha Z.

 • Zawiadomienie p. Gabrieli Z jako strony postępowania o wezwaniu w charakterze świadka p. Pawła Z oraz p. Wojciecha Z.

 • Pismo do WIOŚ o przesłanie prawomocnej decyzji wstrzymującej użytkowanie przez p. Gabrielę Z., instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2000 szt. dla świń o wadze ponad 30 kg, znajdującej się w Rokicinach 18.

 • Pismo WIOŚ przekazujące dane dotyczące prowadzonej hodowli.

 • Pismo Komendy Powiatowej Policji w Bytowie o wszczęciu dochodzenia w sprawie wykonania przez p. Gabrielę Z w bliżej nieokreślonym czasie robót budowlanych w istniejących obiektach na działce nr 121 obręb Rokiciny.

 •  Protokół z dnia 13.11.2017r. z oględzin działek nr 126, 121 obręb Rokiciny oraz cieku wodnego w działce nr 235/1 i 235 obręb Rokiciny, z uwagi na wylewanie ogromnych ilości gnojownicy.

 • Pismo do WIOŚ informujące o powyższym zdarzeniu.

 • Pismo do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych informujące o powyższym zdarzeniu.

 • Pismo do Starostwa Powiatowego w Bytowie informujące o powyższym zdarzeniu.

 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez p. Gabrielę Z, z uwagi na wylewanie dużych ilości gnojownicy niezgodnie z zasadami ustawy z dnia 10 lipca 2007r., o nawozach i nawożeniu.

 • Zgłoszenie do RDOŚ w przedmiocie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku z uwagi na wylewanie dużych ilości gnojownicy.

 • Pismo hodowli ryb do WIOŚ przekazane Wójtowi do wiadomości, wskazujące na pogorszenie stanu rzeki Łupawka w związku z prowadzonymi hodowlami świń

 • Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, informujące o przekazaniu sprawy dot. wylewania dużych ilości gnojownicy do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

 •  Protokół z dnia 24.11.2017r. z oględzin działki nr 129/4 obręb Rokiciny, z uwagi na wylewanie dużych ilości gnojownicy w dniu 21.11.2017 oraz 24.11.2017 niezgodnie z zasadami ustawy z dnia 10 lipca 2007r., o nawozach i nawożeniu.

 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez p. Gabrielę Z, z uwagi na wylewanie dużych ilości gnojownicy niezgodnie z zasadami ustawy z dnia 10 lipca 2007r., o nawozach i nawożeniu.

 • Pismo WIOŚ przekazujące prawomocną decyzję wstrzymującą użytkowanie przez p. Gabrielę Z., instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2000 szt. dla świń o wadze ponad 30 kg, znajdującej się w Rokicinach 18 oraz informujące o nieposiadaniu przez p. Gabrielę Z planu nawożenia.

 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez p. Gabrielę Z, z uwagi na użytkowanie instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2000 szt. dla świń o wadze ponad 30 kg, znajdującej się w Rokicinach 18 mimo prawomocnej decyzji wstrzymującej jej użytkowanie.

 • Postanowienie RDOŚ odmawiające wszczęcia postępowania w przedmiocie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku z uwagi na wylewanie dużych ilości gnojownicy.

 • Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ oraz pracownika urzędu gminy stanu działek nr 121, 126 oraz cieku wodnego zlokalizowanego w działce nr  235/1 oraz 235 obręb Rokiciny z uwagi na wylewanie dużych ilości gnojownicy.

 • Postanowienie o włączeniu do prowadzonego postępowania administracyjnego zebranego materiału dowodowego zaadresowane do stron postępowania p. Gabrieli Z oraz Andrzeja Z.

 • Z uwagi na prawomocną decyzję WIOŚ wstrzymującą użytkowanie przez p. Gabrielę Z., instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2000 szt. dla świń o wadze ponad 30 kg, znajdującej się w Rokicinach 18, umorzenie postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, wszczętego w stosunku do p. Gabrieli Z oraz Andrzeja Z.

 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez p. Pawła Z, z uwagi na użytkowanie instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2000 szt. dla świń o wadze ponad 30 kg, znajdującej się w Rokicinach 18, mimo prawomocnej decyzji wstrzymującej jej użytkowanie.

 • Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, w stosunku do p. Pawła Z.

 • Pismo Prokuratury Rejonowej w Lęborku o przekazaniu zawiadomień Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 11.12.2017 oraz 28.12.2017r.,  dotyczących naruszenia przepisów art. 360 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, do Posterunku Policji w Czarnej Dąbrowce.

 • Wystąpienie z dnia 30.01.2018r, Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie liczby stada dla ww. hodowli.

 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, w sprawie dotyczącej przestrzegania zasad ochrony środowiska.

 • Odpowiedź ARIMR o wznowieniu hodowli na terenie gospodarstwa zlokalizowanego na działce nr 121 obręb Rokiciny


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego