Nieodpłatne Porady Prawne - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nieodpłatne Porady Prawne

 
 Nieodpłatna pomoc prawna

W Powiecie Bytowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;

 • kombatanci;

 • weterani;

 • osoby, które nie ukończyły 26 lat;

 • osoby, które ukończyły 65 lat;

 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;

 • kobiety w ciąży.

Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź, jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną, należy złożyć oświadczenie.

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:

 • prawa pracy;

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 • prawa cywilnego;

 • spraw karnych;

 • spraw administracyjnych;

 • ubezpieczenia społecznego;

 • spraw rodzinnych;

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administarcyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Wymagane Dokumenty  (przynajmniej jeden z wymienionych)

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

 • pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

 • ważna Karta Dużej Rodziny,

 • ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego,

 • dokumenty stwierdzające tożsamość,

 • pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów,

 • dokument potwierdzający ciążę.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego